Počet položiek: 0 0,00 €

zpracovani osobnich udaju

Spracovanie osobných údajov


Súhlasím týmto so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním mojich osobných údajov obsiahnutých v tomto formulári pre

WFA Agency s.r.o.
Na lysinách 457/20
147 00 Praha 4

IČ: 02777011

DIČ: CZ02777011

Tento súhlas udeľujem pre všetky údaje obsiahnuté v tomto formulári, a to po celú dobu 2 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Zároveň som si vedomý / a svojich práv podľa § 12 a §21 zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov. So všetkými vyplnenými časťami tohto formulára som bol / a zoznámený / a, všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Účel spracovania osobných údajov


V súlade s § 5 zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov sú všetky údaje uvedené v tomto formulári zhromažďované a spracovávané výhradne pre účely zasielania obchodných správ subjektu údajov prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, a to do doby, kedy subjekt údajov priamo a účinne zašle predajcovia informáciu o tom, že si nepraje, aby mu boli obchodné informácie správcom naďalej zasielané, maximálne však na dobu 2 (dvoch) rokov. Ďalej na účely poskytnutia komplexných informácií o produktoch a službách, ktoré predajca poskytuje prostredníctvom zasielania informácií a to aj elektronickými prostriedkami (najmä telefonicky, e-mailom, prostredníctvom SMS a MMS správ).

Všetky osobné údaje budú použité iba pre potrebu internetového obchodu pre urýchlenie a zjednodušenie vybavovaných objednávok a daňových dokladov.

vyhlásenie správcu


Správca prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené. Zamestnanci predajcu alebo inej fyzickej osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy so predajcom a ďalšie osoby sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to aj po skončení pracovného pomeru alebo prác.

Poučenie o právach obsiahnutých v §12 a §21 zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov:


Ak požiadate o informáciu ohľadne spracovania osobných údajov ktoréhokoľvek správcu, je Vám tento správca povinný takúto informáciu bez zbytočného odkladu poskytnúť. Obsahom informácie bude vždy oznámenie o:


účelu spracovania osobných údajov,
osobných údajoch, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania vrátane všetkých dostupných informácií o ich zdroji,
povahe automatizovaného spracovania v súvislosti s jeho využitím pre rozhodovanie, ak sú na základe tohto spracovania nepripúšťajú úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do práva a oprávnených záujmov subjektu údajov,
príjemcovi, prípadne kategóriách príjemcov.


Máte tiež právo:
na prístup k osobným údajom;
požadovať opravu osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov;
kedykoľvek svoj súhlas odvolať písomným oznámením doručeným príslušnému správcovi (WFA Agency s.r.o., Na lysinách 457/20, 147 00 Praha 4, IČ: 02777011, DIČ: CZ02777011)

Úrad príslušný podľa § 71 ods. 2 živnostenského zákona, ktorého sa odvolanie týka


Ak sa domnievate, že akýkoľvek správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie Vašich Osobných údajov v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžete:
požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie;
požiadať, aby správca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav, najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov, alebo
sa obrátiť s podnetom či sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.


Informácie o používanie cookies


Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) Podporujú správu cookies. V rámci nastavení prehliadačov môžete jednotlivé cookie ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, možno je tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie prosím použite nápovedu vášho prehliadača. Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich serverov.